Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze cookie en privacy verklaring

Algemene Voorwaarden

Lydis B.V. Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden - 2014 V1.3


1. Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tot aanneming van werk, van koop en verkoop, overeenkomst tot het verlenen van service en diensten, dan wel overige overeenkomsten tussen de besloten vennootschap Lydis B.V. , hierna te noemen Lydis, en een koper/opdrachtgever, waarop Lydis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.


1.2 De Algemene Voorwaarden kunnen door Lydis te allen tijde elektronisch door publicatie op haar website en email communicatie of schriftelijk worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking op de door Lydis te noemen datum met inachtneming van een aankondigingsperiode van 4 weken. Lydis verplicht zich koper/opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de aankondiging van wijziging te ontvangen middels een hiertoe ingerichte mailinglijst van Lydis. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de koper/opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


1.3 Indien de Klant aan Lydis gegevens opgeeft, in welke vorm dan ook, staat de Klant in voor de juistheid van deze gegevens. Lydis is niet gehouden de juistheid van opgegeven gegevens te verifiëren.


1.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen Lydis en koper/opdrachtgever, tenzij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is uitgesloten.


1.5 De Klant kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lydis zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen.


1.6 De besloten vennootschap Lydis B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57556156.


2. Offertes

2.1 Ieder aanbod van Lydis, in welke vorm dan ook, is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De door Lydis gemaakte offertes zijn geldig gedurende vier weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


2.2 De overeenkomst komt tot stand nadat Lydis daartoe een aanvraag of bestelling heeft ontvangen van de Klant en deze aanvraag of bestelling door Lydis is aanvaard.


2.3 Lydis kan een risico-onderzoek uit (laten)voeren, zoals een kredietwaardigheid onderzoek of zich hierover laten informeren door derden. Indien het onderzoek risico’s uitwijst die Lydis in redelijkheid niet wil aanvaarden, kan Lydis beperkingen en/of verdere verplichtingen aan de overeenkomst stellen, of naar keuze van Lydis de Overeenkomst niet aangaan of beëindigen. Op schriftelijk verzoek van de klant zal Lydis opgave doen van de reden(-en). In het kader van een risico-onderzoek kunnen Persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.


3. Prijs en Betaling

3.1 Alle prijzen en tarieven in Euro en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd af magazijn. Reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten zijn niet in de prijzen en tarieven inbegrepen en kunnen door Lydis apart in rekening worden gebracht.


3.2 De prijzen gelden af de vestigingsplaats (Almere) van Lydis exclusief verzend- of vervoerskosten. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Voor zendingen beneden de franco grens van € 250,00 wordt berekend een bedrag van € 15,00 inhoudende administratie- en vrachtkosten. Zendingen beneden € 75,00 worden niet geleverd, behoudens in door Lydis te bepalen uitzonderingsgevallen en bij nalevering van goederen.


3.3 Indien Lydis met de koper/opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Lydis niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Lydis mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.


3.4 Lydis brengt de door de Klant verschuldigde bedragen als volgt in rekening:

a. eenmalig verschuldigde bedragen worden op (af)leverdatum gefactureerd;

b. periodiek verschuldigde bedragen worden vooraf gefactureerd en zijn verschuldigd vanaf datum oplevering of feitelijke ingebruikname van het Product;

c. gebruikskosten en op tijd en materiaal gebaseerde bedragen worden maandelijks achteraf gefactureerd.


3.5 Facturen dienen door de Klant te worden betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien op de factuur geen betalingstermijn wordt genoemd, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen na factuurdatum.


3.6 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de voor hem geldende betalingstermijn voldoet, is de Klant in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Alsdan is Lydis gerechtigd tot de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente) en tot redelijke vergoeding van (buiten)gerechtelijke kosten en incassokosten.


3.7 Het recht van de Klant op verrekening is uitgesloten.


4. Levering en Eigendomsvoorbehoud

4.1 Lydis bepaalt de wijze van levering door middel van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper. Lydis is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voor zover Lydis zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.


4.2 De koper/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper/opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal de opdracht worden geannuleerd en worden ter zake (annulering)kosten ter hoogte van de werkelijk gemaakte kosten door Lydis met een minimum van 10% van het offertebedrag in rekening gebracht.


Retourzendingen en het vervangen van zaken vereisen voorafgaande toestemming van Lydis. Indien bovendien in bovengenoemde situatie blijkt dat de goederen in beschadigde en/of niet in originele verpakking aan Lydis zijn geretourneerd, heeft Lydis het recht tot creditering van maximaal 90% van de factuurwaarde.


4.3 Lydis behoudt het eigendom van de zaken tot het moment dat de Klant alle verschuldigde bedragen heeft betaald. De Klant zal de zaken zolang hij het eigendom nog niet heeft verkregen niet vervreemden, belenen of verpanden, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze, onder welke titel dan ook ter beschikking van derden stellen.


4.4 De Klant dient Lydis onverwijld in te lichten indien beslag wordt of dreigt te worden gelegd op de leveringen of anderszins eigendomsrechten van Lydis of van door hem ingeschakelde derden dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de leveringen bij Lydis berust, is Lydis gerechtigd de leveringen bij de Klant terug te halen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant. De Klant dient Lydis toegang te verlenen tot de locatie waar de leveringen zich bevinden.


4.5 De intellectuele of industriële eigendomsrechten van alle door Lydis krachtens of in verband met de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere zaken en Voorzieningen, met inbegrip van documentatie, berusten bij Lydis en/of bij de derde die Lydis heeft gemachtigd de programmatuur, apparatuur of andere zaken aan de Klant ter beschikking te stellen. De Klant verkrijgt slechts rechten voor zover die hem in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend.


4.6 Als Lydis een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.


4.7 Lydis is bevoegd zaken en diensten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken en/of diensten, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak, dan wel wijzigingen die een verbetering betekenen.


5. Termijnen en Verzuim

5.1 Alle door Lydis genoemde (levering)termijnen zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een (levering)termijn brengt Lydis niet in verzuim.


5.2 Indien overschrijding van enige (levering)termijn dreigt, zullen Lydis en de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden. Lydis is gerechtigd om in gedeelten te leveren welke zij afzonderlijk kan factureren.


5.3 Verzuim van Lydis treedt pas in nadat de Klant Lydis schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Lydis niet binnen die redelijke termijn nakomt.


6. Garantie

6.1 Lydis zal de goederen leveren in overeenstemming met in de Overeenkomst overeengekomen technische en/of functionele specificaties. Indien Lydis goederen heeft geleverd onder fabrieks- garantie, dan gelden uitsluitend de garantievoorwaarden en de garantietermijn van de fabrikant. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage of verbruiks onderhavige onderdelen van de geleverde goederen.


6.2 a. Lydis garandeert, dat de door haar verkochte goederen vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering. De garantie is alleen van toepassing als de aankoopfactuur aan Lydis kan worden overlegd.


b. De garantie op deze goederen omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de goederen in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen. De vervangen onderdelen worden automatisch eigendom van Lydis.


c. Indien de in artikel 6.2 onder a genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is Lydis verplicht de zaak binnen 30 dagen nadat koper/opdrachtgever hem het gebrek heeft gemeld te herstellen door reparatie, vervanging of heruitvoering.


d. De werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden alleen binnen Nederland verricht. Zaken die bij de koper/opdrachtgever op locatie worden geïnstalleerd, worden, indien mogelijk, op locatie gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de verkoper ter reparatie te worden aangeboden.


6.3 Op voornoemde garantiebepalingen kan alleen een beroep worden gedaan indien er geen sprake is van:

 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
 • onvoldoende onderhoud;
 • het niet in acht nemen van bediening- of onderhoudsvoorschriften;
 • ondeskundige montage of reparatie door de koper zelf of derden;
 • door de koper/opdrachtgever niet toegepaste niet originele onderdelen zulks ter beoordeling van de Lydis service afdeling.
 • reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de goederen zijn verricht door anderen dan Lydis
 • typenummers, serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;


Op bovengenoemde garantiebepalingen kan geen beroep worden gedaan met betrekking tot:

 • normale verbruiksartikelen;
 • externe verbindingskabels;
 • (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes zulks ter beoordeling van de Lydis service afdeling;
 • accu's en batterijen.


6.4 Lydis is niet gehouden storingen te verhelpen welke niet te wijten zijn aan de Lydis apparatuur en/of welke niet reproduceerbaar is en/of welke door derden zijn veroorzaakt.


6.5 Lydis is niet gehouden storingen te verhelpen en/of herstelwerkzaamheden te verrichten die te wijten zijn aan:


a. onoordeelkundig gebruik van de apparatuur (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door koper/ opdrachtgever uitgevoerde softwarematige wijzigingen);


b. ontstane schade door overmacht (zoals brand, waterschade, blikseminslag) en door vreemde uitzonderlijke oorzaken, al dan niet veroorzaakt door de apparatuur;


c. het ontbreken van een aangepaste omgeving (zoals opgenomen in onze offerte) nodig voor de apparatuur, het ondeskundig verplaatsen van de apparatuur en alle andere schade, veroorzaakt door factoren buiten de apparatuur gelegen;


d. indien de cliënt herstelwerkzaamheden verlangt in het kader van voorvallen en situaties als hierboven bedoeld zullen de kosten daarvan, indien Lydis de opdracht aanvaardt, afzonderlijk aan de cliënt in rekening worden gebracht volgens de bij Lydis geldende tarieven en voorwaarden.


6.6 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantie werkzaam- heden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden, inclusief op de vervangen onderdelen, 3 maanden bedraagt.


6.7 Eventuele verzend- of voorrijkosten en/of onderzoekskosten kunnen aan de Klant in rekening worden gebracht.


7. Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens de in artikel 6 genoemde garantieverplichting is Lydis niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak aan de zijde van de Klant of derden opgekomen in verband met de door Lydis geleverde zaken en/of verleende diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Lydis.


7.2 In geen geval is Lydis aansprakelijk voor indirecte schade en Lydis is ook niet aansprakelijk voor schade welke verband houdt met winstderving ten gevolge van het niet naar behoren functioneren van de geleverde goederen en/of voor enigerlei andere gevolgschade.


7.3 De aansprakelijkheid van Lydis is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Lydis in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Lydis aansprakelijk is,


is de aansprakelijkheid van Lydis beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft. Lydis is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


8. Ontbinding

8.1 Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, is Lydis gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de Klant:


a. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;


b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.


c. indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet.


8.2 Wanneer een Overeenkomst langs elektronische weg (bijvoorbeeld via de Website of telefonisch) tot stand is gekomen heeft de Klant het recht, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst binnen vijf werkdagen te ontbinden, tenzij de Klant binnen vijf werkdagen gebruik is gaan maken van het geleverde. Voor een dergelijke ontbinding dient de Klant binnen vijf werkdagen contact op te nemen met Lydis.


9. Overmacht

9.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.


9.2 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan:

werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatie lijnen, kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan en/of ziekte van Personeel alsmede een tekortkoming jegens Lydis van de toeleverancier van Lydis of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van Lydis.


9.3 Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmacht situatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


10. Reclames, Klachten en Geschillen

10.1 Bezwaren tegen gefactureerde bedragen, dienen binnen twee weken na de dag van aflevering van de goederen schriftelijk aan Lydis kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de juistheid van de gefactureerde bedragen na het verstrijken van de betalingstermijn tussen partijen komt vast te staan. Voor de bepaling van de door de Klant verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Lydis beslissend, tenzij de Klant aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.


10.2 De Klant dient reclames ten aanzien van direct waarneembare gebreken in/aan de levering van producten direct, maar in ieder geval binnen twee weken na de dag van aflevering, bij Lydis in te dienen door middel van een aangetekende brief. Niet-nakoming van deze termijn doet het klacht-/reclamerecht vervallen.


10.3 Klachten dienen door de Klant schriftelijk aan Lydis te worden voorgelegd.


10.4 Op de Overeenkomst en een eventueel daaruit voortvloeiend geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


10.5 Geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Midden-Nederland.


Lydis Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 2014 V1.2